Skip to main content

Veiledning

Lykta sine konsulenter har videreutdanning i veiledning og mange år med erfaring innen veiledning. Tiltak med veiledning kan rettes mot foreldre/foresatte, familien som helhet og andre omsorgspersoner.

Veiledningen kan rettes mot konkrete forbedringsområder eller være mer refleksjonsrettet, alt etter hva barneverntjenesten vurderer vil være mest hensiktsmessig for den enkelte familie.

Lykta tilbyr:

  • Individuell veiledning direkte i hjemmet, i våre lokaler eller på digitale plattformer
    Ved veiledning på digitale plattformer har vi nettbrett til utlån ved behov, slik at hver forelder har sitt verktøy da vi mener det er viktig for kvaliteten på veiledningen.

Veiledning av fosterhjem

Veiledning av fosterhjem er et tilbud som i større grad forventes ivaretatt av kommunen fremover, jmf. barnevernreformen.

Lykta har i mer enn 10 år bistått kommuner med veiledning av fosterhjem. Dette har i stor grad vært individuell veiledning av fosterhjem. Vi får tilbakemelding om at dette er nyttige tiltak for fosterfamiliene. Samtidig har vi erfart at mange etterlyser gruppeveiledning da det ofte kan gi ett ekstra aspekt ved at fosterhjem deler egne erfaringer, opplever at mange har de samme utfordringene, osv. - opplever et fellesskap.

Tradisjonell gruppeveiledning har vi erfart er vanskelig å få etablert bl.a. grunnet store avstander og derav store omkostninger. Vi har gjort noen erfaringer og mener tiden er moden for å kunne gi gruppeveiledning på digitale plattformer.

På bakgrunn av den situasjonen Norge har vært i det siste året, har vi fått gode erfaringer med veiledning på digitale plattformer.

Lykta tilbyr:

  • Individuell veiledning direkte i hjemmet, i våre lokaler eller på digitale plattformer
  • Gruppeveiledning i våre lokaler eller på digitale plattformer

Vi ønsker i utgangspunktet å besøke fosterhjemmet før oppstart. Dette for kontaktetablering. stiller Dette er ikke et krav, mer en anbefaling ut fra våre erfaringer. Vi erfarer bl.a. at vi bruker mindre tid totalt sett på “kontaktetablering” og tror dette er ressurseffektivt over tid. Dette er også et ønske for de som ønsker gruppeveiledning. Ved gruppeveiledninger starter vi alltid med å lage noen felles kjøreregler mht. hva som ikke skal deles med andre for å skape en trygghet for fosterhjemmene.

Ved individuell veiledning vil det i utgangspunktet være en terapeut/veileder som bistår fosterhjemmet. I forhold til gruppeveileder vil vi bruke to terapeuter både til kontaktetablering og til veiledning.

Ved veiledning på digitale plattformer har vi nettbrett til utlån ved behov, slik at hver forelder har sitt verktøy da vi mener det er viktig for kvaliteten på veiledningen.

Våre veiledere

Konsulentene i Lykta er til enhver tid faglig oppdaterte og benytter i veilednings- og oppfølgingsarbeidet metoder som for eksempel Foreldre ferdighetstrening (FFT), Traumebasert omsorg (TBO), Motiverende Intervju (MI), Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv miljøterapi (KAT) og elementer av De utrolige årene (DUÅ).

Vi har veiledere som er sertifiserte veiledere innen Cirkel of Security (COS), Tuning into kids (TIK) og Kognitiv atferdsterapi (KAT).