Skip to main content

Tiltak

Vi kan tilby hjemmebaserte tiltak basert på en helhetlig og systematisk tilnærming. Arbeidet vil bli styrt ut fra tydelige målkriterier, basert på en omfattende kartlegging av familien. Kartleggingen kan være gjennomført av Lykta eller andre. Tiltakene vil ha en individuell tilnærming ut fra den enkelte families muligheter og begrensinger.

Dette kan være tiltak som benyttes ovenfor:

  • Familier der barn og ungdom som står i fare for å bli flyttet ut fra hjemme grunnet mangler ved omsorgen eller grunnet atferdsproblemer.
  • Familier der barn og ungdom som skal flytte hjem igjen etter plassering utenfor hjemmet (fosterhjem, beredskapshjem, institusjon, osv).
  • Systematisk arbeid direkte med foresatte, i hjemmet og i familiens nærmiljø. Vi arbeider i hovedsak i hjemmet med foresatte (veiledning og benytter bl.a.FFT) men kan supplere med målrettet miljøterapi ute med barnet/ungdommen. Eksempler på dette kan være sosial ferdighetstrening, sinnemestring, målstyrte aktiviteter, kognitive samtaler, løsningsfokuserte samtaler, osv.
  • Barn og ungdom kan ha behov for individuelle samtaler i forbindelse med f.eks angst, vold, sosiale problemer, rusproblematikk, depresjon, skolevegring, rus, selvskading, osv. Noen av disse barna/ungdommene vegrer seg for en poliklinisk behandling. Vi kan tilby samtaler med kognitiv, løsningsfokusert tilnærming og vil være fleksible med hensyn til sted og tid.
  • I direkte veiledning av forsatte vil vi bruke elementer og metoder fra bl.a. Webster Stratton, MST (Multi Systemisk Terapi), FFT (Foreldreferdighetstrening), ART (Aggressjon Replacement Training)