Skip to main content

Lykta AS har bistått norske kommuner med barnevernfaglige tjenester siden 2010 og har kontor i Bodø.

Lykta tilbyr tjenester til barnevernet, der fokus er å skape kvalitativt gode tjenester basert på fleksibilitet, kompetanse og skreddersydde løsninger for våre oppdragsgivere. Konsulentene utøver oppdragene i henhold til Lov om barneverntjenester. Kompetansen tilpasses kommunens behov og type oppdrag.

Lykta sine konsulenter utfører tjenestene i henhold til de rammer som myndighetene har gitt private aktører adgang til å utøve.

"Lykta viser vei for barn, ungdom, foresatte og organisasjoner som ønsker endring"

Visjon

"Muligheter skapes gjennom samarbeid, kompetanse og respekt".

Å være i endring kan mange ganger være en smertefull prosess. Lykta ønsker med sin kompetanse og erfaring å bidra til at dette er et arbeide som ledes i en trygg prosess hvor våre verdier danner grunnlaget for møtet.

Verdigrunnlag

I Lykta tilstreber vi og legger til grunn et humanistisk menneskesyn som skal gjenspeiles i våre møter med barn, foresatte, våre samarbeidsparter og oppdragsgivere.

 • brukermedvirkning
 • respekt for hverandre
 • åpenhet og ærlighet
 • ressurser og muligheter
 • engasjement og entusiasme
 • mangfold

Våre verdier skal hjelpe oss til økt etisk refleksjon og ansvar i utfordringene med å legge til rette for gode prosesser for den enkelte.

Faglig forankring

Vår faglige forankring har utgangspunkt i Den økologiske utviklingsmodell. I tillegg er det viktig med god kunnskap om bl.a. tilknytningsteori, traumeforståelde, sosial læringsteori og kognitiv teori.

Dette er kunnskap vi tar med inn i møtet med våre oppdragsgivere og som hjelper oss å danne en oversikt og forståelse av oppdraget og hjelpebehovet. Tilknytningsteori handler om hvordan tilknytning til foreldre påvirker barnets utvikling. Traumeforståelse og traumebasert omsorg, tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering. Sosial læringsteori er en psykologisk tilnærming som vektlegger kognitiv læring (spesielt modell-læring) og andre tilpasninger i samhandling med de sosiale omgivelser. I kognitiv tilnærming fokuserer vi på tanke- og handlingsmønstrene våre, konsekvensene disse har for våre følelser og videre hvordan vi kan oppleve dem som kroppslig ubehag. Vår oppgave sammen med barn og foresatte er å utforske erfaringer. Det vil si grunnlaget for tankene, følelsene og atferden din. Sammen kan vi etablere andre og mer hensiktmessige måter å tenke, handle og regulere følelser på.
Dette mener vi er viktig kunnskap oig teori for å hjelpe oss til en best mulig forståelse av komplekse og utfordrende forhold.

Over 40 års erfaring innen privat og kommunalt barnevern

På bakgrunn av våre erfaringer tilbyr vi våre tjenester til det kommunale og statlige barnevernet, der fokus er å skape kvalitativt gode tjenester basert på fleksibilitet, kompetanse og skreddersydde løsninger for våre oppdragsgivere.

Privat foretak

Bakgrunnen for at vi i 2010 valgte å starte opp et privat selskap var at vi så og erfarte et stort behov ute i kommunene som sikret en rask og effektiv iverksetting av tiltak, når behovet var der. Vi tror at små og fleksible organisasjoner vil kunne være et viktig supplement til det statlige tiltaksapparatet, da vårt fortrinn vil være rask respons, fleksible og gode løsninger ut i fra de behov kommunen selv definerer å ha.

Våre oppdragsgivere gir Lykta disse tilbakemeldingene:

 • Konkurransedyktige priser
 • Kort vei fra beslutning til bistand
 • Godt faglig arbeid med gode rapporter
 • Tilbyr fleksible løsninger tilpasset brukeren.
 • Har høy intensitet i sakene og leverer raskt.

Ansatte

Barbro Stavang Erdahl

er utdannet barnevernpedagog (1994) , Nasjonal etterutdanning for utekontakter (1997), videreutdanning i veiledning(1998), videreutdanning innen administrasjon og ledelse (2008) samt Videreutdanning i barnevern i minoritetsperspektiv (2015)

I tillegg har jeg en dokumentert etterutdanning (2005-2008) innen kognitiv teori og metode tilsvarende godkjent spesialisering fra RBUP og en rekke relevante kurs innen eget fagområde.

Min praksiserfaring har hele veien vært rettet mot arbeid med barn, unge og deres foreldre/foresatte; 8 år med oppsøkende arbeid i Bergen kommune, arbeid på sosialkontor sammen med mennesker med psykisk lidelser, frilans innen barnevern og siden høsten 2004 har jeg arbeidet som leder med å etablere, bygge opp og drifte Vito Barnevern as (en privat barnevernsinstitusjon).

Institusjonen ble ved årskiftet 08/09 virksomhetsoverdratt til Bufetat og jeg avsluttet mitt arbeidsforhold som leder ved Lofoten ungdomssenter 31.06.10.

Etablert og drevet Lykta As siden 2010, er styremedlem og medeier.

Kim Tophøj

er utdannet med første avdeling sosialøkonomi og barnevernpedagog og har en etterutdanning ift. familieråd.

I tillegg har jeg en dokumentert etterutdanning innen kognitiv teori og metode tilsvarende godkjent spesialisering fra RBUP og en rekke relevante kurs innen eget fagområde.Samt Videreutdanning i barnevern i minoritetsperspektiv (2015)

Min praksiserfaring knytter seg i stor grad til arbeid i ulike barneverninstitusjoner. Jeg har jobbet ca 8 år i privat tiltak i Aust – Agder. Fra 2000 – 2005 jobbet jeg i kommunal barneverntjeneste.

Etter dette har jeg jobbet som nestleder ved samme institusjoner (Vito Barnevern as og Lofoten ungdomssenter) som Barbro.

Etablert og drevet Lykta As siden 2010, er daglig leder og medeier.

Kristin Gavin

Utdannet med fagbrev innen kontor og administrasjon. Videreutdannet innen organisasjon og ledelse, markedsføring, juridisk metode og økonomi.

Praksiserfaring i arbeid med utland og oppholdstillatelser, tung tvang og straffesak-påtale ved Nordland politidistrikt. Har bred erfaring med ulike fosterhjemsoppdrag med barn og ungdom fra 0-20 år, siden 2006.

Har ansvaret for fakturering og bilagshåndtering, drifter avdelingskontoret og systemene. Koordinator og kontaktperson for "Varden" samvær- og tilsynsavdeling, med planlegging, gjennomføring, markedsføring og drift av hjemmeside og Facebook-side.